تعرفه تست و آنالیزها

تلفن تماس

تعرفه (ریال)

توضیحات

آنالیز

ردیف

01135501551

1/000/000

هزینه برای دانشجویان داخل دانشگاه

XRD

1

1/400/000

هزینه برای دانشجویان خارج دانشگاه

01135501550

1/500/000

هزینه برای دانشجویان

Bet

2

01135501860

5/400/000

4 اینج و کمتر

تست سرجوش

3

8/000/000

بیشتر از 4 اینچ تا 12 اینچ

9/600/000

بیشتر از 12 اینچ به بالا

01135501828

1/000/000

تست کشش هر نمونه

آز عملیات حرارتی و خواص مکانیکی متالوگرافی

4

1/000/000

تست فشار هر نمونه

1/500/000

تست خمش هر نمونه

200/000

تست ماکروسختی هر نقطه

200/000

تست میکروسختی هر نقطه

1/200/000

متالوگرافی هر نمونه