تجهیزات


 

دانلود کاتالوگ تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

دستگاه اندازه گیری تخلخل و سطح ویژه (BET  )

 

آزمون فرا صوت ( UItra Sonic )

 

دستگاه پولیش

 

دستگاه مانت گرم

 

دستگاه میکروسکوپ نوری

 

دستگاه سایش و تریبولوژی

 

ارزیابی تصاویر میکروسکوپی با نرم افزار

 

دستگاه کوره عملیات حرارتی

 

دستگاه سختی سنج ثابت و پرتابل

 

آزمون غیر مخرب جریان گردابی

 

استخر تست امواج

 

تونل آب

 

میکروسکوپ های نیروی اتمی

 

AFM Atomic Force Microscopy

 

دستگاه اندازه گیری زاویه تماس ( Contact Angle )

 

دستگاه طیف سنج مادون قرمز ( FTIR )

 

فریز درایر ( Freeze Drayer )

 

کالریمتری روبشی تفاضلی ( ِDSC )

 

دستگاه کروماتوگرافی گازی ( GC )

 

کروماتوگرافی مایع با کار آیی بالا ( HPLC )

 

دستگاه تست پیل سوختی ( جریان ثابت )

 

دستگاه پتانسیواستات – گالوانواستات

 

بار الکتریکی (۱۶ Kw)

 

پتانسیواستات – گالوانواستات ( EIS SP ۱۵۰ )

 

بار الکترونیکی ( ۲.۶ Kw)

 

دینامومتری با ترمز اصطکاکی

 

تست پیل سوختی پلیمری

 

محفظه تست شرایط جو

 

شیکر

 

۳D Priner FDM