حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملّی نخبگان، دستگاهی حاکمیتی است که با هدف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینة توسعة منابع انسانی برگزیدة کشور با مأموریت برنامه‌ریزی در زمینة «نخبه‌شناسی»، «نخبه‌پروری»، «نخبه‌گزینی» و «نخبه‌گماری» فعالیت می‌کند.

بنیاد ملّی نخبگان «عضو» ندارد؛ بلکه رویکرد آن شناسایی «اجتماعات نخبگانی» از طریق رصد رفتار و فعالیت‌های نخبگانی آنان در تمامی حوزه‌ها شامل: علم، فنّاوری، فرهنگ، نوآوری، قرآن، هنر، ادب و... و همچنین پشتیبانی از فعالیت‌های نخبگانی آنان با همکاری همة دستگاه‌های ذی‌ربط برای اثرگذاری مناسب آنان در جامعة تخصصی خود است.

بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح های متنوعی از دانشجویان و دانش آموختگان حمایت می‌کند که شامل طرح‌های ذیل است:

*شناسایی و هدایت دانشجویان مستعد تحصیلی (مشتمل بر طرح‌های «شهید وزوایی (پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی)»، «شهید احمدی روشن (حمایت از هسته‌های دانشجویی مسئله‌محور)» و «شهید بابایی» (حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله‌محور))؛

*شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مشتمل بر طرح‌های «شهید صیاد شیرازی (تسهیلات خدمت نظام‌وظیفة تخصصی)»، «شهید احدی (تسهیلات ادامه تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی)»، «شهید دکتر چمران (تسهیلات دورة پسادکتری)»، «شهید دکتر شهریاری (تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی)»، «شهید تهرانی‌مقدم (تسهیلات جذب در نهادهای فنّاورانه)»، «شهید رضوی (پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر برای ایجاد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان) و نیز «شهید رهنمون» (تسهیلات جذب در دستگاه‌های اجرایی)).

 

طرح شهید وزوایی

طرح توسعه هسته‌های دانشجویی مسئله‌محور (طرح شهید احمدی روشن)

طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی)

طرح شهید صیاد شیرازی

طرح شهید احدی

طرح شهید دکتر چمران

طرح شهید شهریاری

طرح شهید تهرانی مقدم

طرح شهید رضوی

طرح شهید رهنمون