ثبت کارآموزی

دوره کارآموزی:

کارآموزی بعنوان واحد آموزشی دوره کارشناسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از دغدغه های اصلی دانشگاه معرفی و هدایت دانشجو به محیط مناسب صنعتی برای انجام دوره کارآموزی با توجه به تخصص مورد نظر می باشد. در این راستا وظیفه دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ایجاب می نماید که با هماهنگی و همکاری صنایع، مکان های مناسب را برای دانشجویان شناسایی و معرفی نماید. دانشجویان محترم می توانند به دو صورت زیر اقدام به انتخاب محل کارآموزی نمایند:

۱- مراجعه حضوری:

دانشجو با مراجعه حضوری به شرکت ها و صنایع مرتبط با رشته تخصصی تحت نظر استاد راهنما و یا دانشکده، اقدام به اخذ موافقت انجام دوره کارآموزی کرده و سپس با مراجعه به دفتر دانشکده، معرفی نامه به صنعت را دریافت می نمایند. همچنین دانشجویان می توانند با مراجعه های دوره ای به قسمت فراخوان صفحه ارتباط با صنعت از اطلاعیه های صنایع برای پذیرش کارآموز اطلاع پیدا نمایند.

۲- سامانه ملی کارآموزی:

به منظور تقویت هر چه بیشتر ارتباط دانشگاه و صنایع، وزارت عتف تفاهم نامه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد کرده است و در ذیل آن سامانه ملی کار آموزی راه اندازی گردید. بدین منظور، هر ساله نزدیک به ترم تابستان، دفتر ارتباط با صنعت مکاتبه ای با صنایع مهم استان انجام داده و درخواست سهمیه کارآموزی در تخصص های مورد نیاز می نماید. صنایع مورد نظر در صورت تمایل در سامانه ملی کارآموزی درخواست های خود را وارد می نماید. دانشجویان محترم متقاضی کارآموزی می توانند در سامانه ثبت نام کرده و اقدام به جایابی نمایند. شایان ذکر است، از آنجا که محل های مورد پذیرش کارآموزی بصورت تدریجی وارد سامانه می گردد، دانشجویان متقاضی باید دوره ای به سامانه وارد شده تا محل مناسب را بیابند. مراحل اخذ محل کارآموزی از طریق سامانه ملی در فلوچارت زیر نشان داده شده است. مراحل درخواست تماما الکترونیکی می باشد.

 

* آدرس سامانه ملی کارآموزی: http://karamouz.irost.org

** در آدرس فوق راهنمای مبسوط و تصویری برای صنایع و دانشجویان وجود دارد.

*** حتما پایان دوره کارآموزی توسط صنعت محترم بصورت الکترونیکی صادر شود.