ثبت قراردادها

 

 

تنظیم و انعقاد قراردادها با صنایع و مراکز تحقیقاتی

 

دفتر ارتباط با صنعت بر اساس پروپوزال تایید شده توسط دانشگاه و صنعت/مرکز تحقیقاتی اقدام به انعقاد قرارداد می نماید. این قرارداد با توجه به مذاکره قبلی، بین دانشگاه به نمایندگی ریاست دانشگاه و یا معاون پژوهش و فناوری بعنوان مجری از یک طرف و صنعت/مرکز تحقیقاتی به امضای مسئول حتی الامکان با بالاترین رده سازمانی بعنوان کارفرما از طرف دیگر بسته می شود.

پیشنویس قرارداد بطور معمول توسط کارفرما تهیه می گردد و سپس برای دفتر ارتباط با صنعت ارسال می شود. بعد از بازبینی مفاد قرارداد به امضای ریاست دانشگاه و یا معاون پژوهش و فناوری در تعداد نسخه پیش بینی شده می رسد و سپس برای امضای کارفرما ارسال می گردد. در صورت نبود فرمت مشخص برای عقد قرارداد از سمت کارفرما، می توان به بخش فرم ها و آیین نامه ها مراجعه کرده و یک نمونه پیش نویس مطابق دستورالعمل دانشگاه دریافت کرد.

دفتر ارتباط با صنعت بعد از انعقاد قرارداد با صنعت اقدام به تهیه یک قرارداد داخلی با مجری درون دانشگاهی می نماید. بر اساس این قرارداد داخلی ۱۵% از پرداختی ها بعنوان بالاسری به حساب دانشگاه واریز می گردد. همچنین تمام کسورات قانونی بر عهده مجری درون دانشگاهی می باشد.

بر اساس نیاز و با توجه به تصویب نامه هیات وزیران، در قراردادهای دستگاههای اجرایی با دانشگاهها، ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای رئیس دانشگاه مجاز است. این ضمانت نامه بنابر درخواست کارفرما برای پیش پرداخت، حسن انجام کار و تعهدات توسط دفتر ارتباط با صنعت تهیه می گردد.

بعد از اتمام هر قرارداد، مجری درون دانشگاهی می بایست درخواست اختمام پروژه را نماید و مستندات مربوط برای ارسال به کارفرما را تحویل دفتر ارتباط با صنعت بدهد. دفتر ارتباط با صنعت مکاتبات لازم برای تسویه حساب نهایی و مفاصاحساب بیمه را انجام می دهد. در نهایت کارفرما نامه ای به منظور دریافت مفاصاحساب بیمه به شعبه ۱ تامین اجتماعی شهرستان بابل صادر می کند. بر اساس بند ۳ بخشنامه سازمان تامین اجتماعی به شماره ۴۸۶۲/۹۳/۱۰۰۰ به تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۳ و به امضای مدیرعامل، باید مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بدون دریافت وجهی برای حق بیمه قرارداد صادر گردد. برای دریافت بخشنامه مذکور به بخش فرم ها و آیین نامه ها مراجعه گردد. لذا جهت پژوهشی تلقی شدن قرارداد، حتما سعی گردد که عنوان تحقیقاتی مناسبی برای قرارداد انتخاب گردد و نیز بهتر است که کارفرما نیز در نامه به تامین اجتماعی این موضوع را متذکر شود. برای تسریع در امر اختمام قرارداد، مفاصاحساب بیمه توسط دفتر ارتباط با صنعت انجام می گردد.

 

دفتر ارتباط با صنعت در طول انجام قرارداد، نظارت کامل بر حسن انجام کار، تشکیل جلسات تخصصی، مکاتبات لازم با صنعت/مرکز تحقیقاتی، پیگیری مطالبات قرارداد و نیز ارسال گزارش به کارفرما را بر عهده دارد.

اطلاعات و مشخصات موردنیاز دانشگاه برای عقد قرارداد:

شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه:  ۰۱۱۲۶۳۳۴۹۴۰۰۰

شماره شبا:  IR۶۴-۰۱۷۰-۰۰۰۰-۰۰۱۱۲۶۳۳۴۹۴۰۰۰

کد اقتصادی:  ۸۴۳۱ ۶۵۱۷ ۴۱۱۳

شناسه ملی:  ۱۴۰۰۲۹۰۲۲۴۶